bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Prace informatyczne nad stronami www i sklepem online

zakończony, rozstrzygnięcie: unieważniony

Organizator: Stowarzyszenie Kulturalne KOSTRMA

 Zakup usług / prac informatycznych planowany jest w ramach finansowania w programie „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025 w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA projektu "Rozwój Kostromy wraz z rozbudową informacji turystycznej"

Nazwa i opis przyszłego przedmiotu zamówienia:
1. Przebudowa strony mieszczącej się pod adresem pogodnesuwalki.pl z zachowaniem dotychczasowych treści w tym ich adresacji
2. Przebudowa strony mieszczącej się pod adresem kostroma.pl z zachowaniem dotychczasowych treści w tym ich adresacji
3. Przebudowa i przeniesienie na serwer, strony mieszczącej się pod adresem sciezki.suwalki.pl z zachowanie dotychczasowych treści oraz:
- przeniesieniem na serwer zleceniodawcy
- zachowanie adresacji stron (zachowanie ważności kodów QR)
- umożliwienie rozbudowy strony o kolejne ścieżki np. krasnoludków, murali itp.
4. Zbudowanie pod adresem krainajakbasn.pl oraz krainajakbasn.com.pl sklepu internetowego wraz z
• zintegrowanie z bramka płatności wraz z jej integracja – ustalony kanał z Zamawiającym;
• integracja z wybranymi firmami kurierskimi, z którymi współpracuje zleceniodawca w tym InPost i DPD
• integracja z programem fakturowym InFakt
• integracja z systemem baselinker
• wyświetlać treści produktów zgodnie z nową dyrektywą Omnibus
• system musi posiadać kreator personalizacji produktów, aby sprzedawać nadruki, grawerunki
• możliwość umieszczania ofert na innych stronach oferenta
Preferowany sklep na systemie Wordpress WooCommerce w przypadku innego systemu wymagane jest stosowanie rozwiązań na otwartych (wolnych) licencjach lub przekazanie praw majątkowych do skryptu.

Wymagania, co do wszystkich stron WWW:

 • Spięcie z Google analistics na koncie Google ad grants w razie potrzeby praca na koncie administracyjnym w celu dostosowania ustawień,
 • Zastosowanie płatne wtyczki i skrypty a także inne rozwiązania, muszą być zapewnione z minimum 5 letnim okresem bezpłatnych aktualizacji. Wszystkie wtyczki, skrypty i dodatki muszą mieć opcje aktualizacji do wyższych / aktualnych wersji przez minimum 5 lat. Opcja ta nie może powodować dodatkowych kosztów po stronie zleceniodawcy.
 • Opracowanie stron na z zastosowaniem CMS (Content Management System) na systemie Wordpress lub innym otwartym systemie, w przypadku zastosowania systemu który nie jest dostępny na otwartym kodzie (wolne oprogramowanie), należy przekazać majątkowe prawa do tego sytemu w zakresie dowolnego wykorzystania kodu w obecnych oraz przyszłych stronach WWW zleceniodawcy oraz jego następców prawnych.
 • W przypadku zastosowania systemu innego niż Wordpress, należy przeszkolić minimum 5 osób wskazanych przez zleceniodawcę z obsługi i budowy strony. Szkolenie nie może być krótsze niż 40 godzin zegarowych (szkolenie stacjonarne w siedzibie zamawiającego)
 • Strony zgodne z krajowymi ramami interoperacyjności . Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i z uwzględnieniem wymogów zawartych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 • Strony po przebudowie powinny spełniać wszystkie wymagania ustawy o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym zmiana kontrastu, powiększenia tekstu i inne udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • Serwisy powinny przejść walidację stron walidatorem utilitia na poziomie minimum 9,5/10 (przekazanie raportów walidacykjnych zleceniodawcy)
 • Strony muszą posiadać opcje umieszczenia stopki projektowej z grafiką oraz informacjami wymaganymi przez donatorów
 • Wersja graficzna wszystkich stron musi być utrzymana w stylu nowoczesnych stron biznesowych. (Layout strony podlega negocjacjom i dopasowaniu pod potrzeby zleceniodawcy)
 • Wszystkie strony muszą zostać zintegrowane z serwisem FaniMani.pl (zainstalowana wtyczka)
 • Każda ze stron powinna umożliwiać wyświetlanie treści z wybranych social mediów minimum (Facebook, Twitter, Instagram)
 • Możliwość zautomatyzowanego umieszczania na stronach wyciągu z aukcji allegro
 • Umieszczenie na każdej ze stron zakładki kontaktowej, umożliwiającej zobaczenie danych rejestracyjnych, wysłanie wiadomości ze strony na różne adresy mailowe, np. biuro (wiadomości ogólne), zarząd, księgowość its
 • Zabezpieczenie każdej ze stron w filtry antyspamowe oraz systemy zabezpieczające logowanie i próby włamań na stronę
 • Strony muszą mieć możliwość wyświetlania map on Line (Google Maps), plików PDF wraz z opcją czytania,
 • Zaplecze administracyjne musi być wyposażone w panel statystyk odwiedzin strony
 • Strony zoptymalizowane w celu poprawnego zaindeksowania treści przez wyszukiwarki i katalogi, serwis zoptymalizowany pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO) wraz z opisem zastosowanych technik (np. rozkład nagłówków, możliwość tworzenia atrybutów alt dla treści graficznych itp.) − automatyczne generowanie atrybutów alt dla treści graficznych,
 • Każda ze stron musi być zabezpieczona certyfikatem SSL na okres minimum 5 lat.
 • Strony powinny posiadać stosowne klauzule RODO / politykę Cookiem i inne zakładki wymagane prawem,
 • Frontend stron w szczególności powinien zapewniać:

- krótki czas ładowania strony, 

- logiczny układ i jasną nawigację,

- czytelny projekt, 

- dostosowanie do wyświetlania na różnych urządzeniach (w tym mobilnych) między innymi poprzez skalowanie strony w zależności od urządzenia, na którym jest wyświetlana uwzględniając rozdzielczość ekranu − dynamicznie zmieniające się treści na stronie, 

- spełniać ułatwienia dostępności;

Wszystkie strony będą funkcjonowały na hostingu Zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:
• posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
• posiadające wiedzę i doświadczenie związane z przedmiotem zapytania ofertowego,
• dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania świadczenia,
• znajdujące się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Termin realizacji
Zostanie ustalony z Zamawiającym w momencie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego – zgodnie z haromonogramem opisanym w szczegółowym opisie przedmiotowego zamówienia i po terminie uzyskania finansowania.

Forma złożenia oferty:
Ofertę w formie mailowej należy złożyć w terminie do dnia 30 sierpnia 2023 r. na adres e-mail: biuro@kostroma.pl


Tryb postępowania
Zapytanie ofertowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

Kryteria oceny ofert:
Cena – do 10 pkt
Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 10 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru [(cena najniższa : cena badanej oferty) x 10]
Gwarancja 5 lat wsparcia technicznego i aktualizacji – TAK = 5 pkt, NIE = 0 pkt.

Status przedsiębiorstwa społecznego –2 pkt
w przypadku statusu PS podmiot otrzymuje 2 punkty (wymagana decyzja właściwego wojewody o wpisie do rejestru)

Podmiot, z którym Zamawiający współpracował w przyszłości – TAK = 5 pkt, NIE = 0 pkt.


Cena ofertowa musi być podana w formie ryczałtu. Cena określona przez Wykonawcę zostanie przyjęta na cały okres ważności umowy: nie będzie podlegała zmianom i waloryzacji.
Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej wraz z należnym podatkiem VAT (o ile dotyczy) za wykonanie prac objętych zamówieniem z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z jego wykonaniem.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, do dwóch miejsc po przecinku.
Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Dopuszcza się złożenie ofert przez osoby nie prowadzące DG i rozliczenie niniejszego zamówienia poprzez umowę cywilnoprawną (zlecenie), oferta w takim przypadku musi zawierać wszelkie koszty związane z umową w tym podatki i składki również te leżące po stronie zleceniodawcy tzw. cenę brutto-brutto.

Do oferty można dołączyć również specyfikację techniczną lub szczegóły oferty, jeśli oferent uważa to za istotne. W przypadku podmiotów ekonomii społecznej załączyć należy także kopię decyzji właściwego miejscowo wojewody o wpisie do rejestru.

Opublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 30.07.2023
Dokument oglądany razy: 223