bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.10.2023, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawa błęów

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

firmy Microsoft, w wersji minimum 2010
zawierający minimum oprogramowanie Power Point, Excel, Word.
wersja musi byc zainstalowana na komputerzez z punktu 1. komputerowego planowany jest w ramach finansowania w programie „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025 w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA projektu "Rozwój Kostromy wraz z rozbudową informacji turystycznej"

Nazwa i opis przyszłego przedmiotu zamówienia:

1. Komputer przenośny o parametrach minimum:
Procesor Ryzer 7-7730U (8 rdzeni, 16 wątków, w trybie turbo 4,5 GHz, 20 MB Cache)
Ram: DDR4 2x16GB
Dysk: typu SSD m.2 PCIe minimum 500 GB
Ekran: minimum 15 cali; rozdzielczość 1920x1080
Łączność i gniazda: WiFi, HDMI, USB 3.2 i typu-C (minimum 3 gniazda w tym ponad połowa musi być USB 3.2)
System operacyjny Windows 11
Pakiet biurowy firmy Microsoft, w wersji minimum 2010, zawierający minimum oprogramowanie Power Point, Excel, Word.
Wyposażony w klawiaturę numeryczna.

2.Monitor:
Matryca matowa, przekątna minimum 31 cali,
ekran zakrzywiony,
matryca LED,
rozdzielczość 2560x1440,
odświeżanie 165Hz,
wbudowany filtr światła niebieskiego,
jasność 350 CD/M2,
kontrast dynamiczny 80 000 000:1
Złącza HDMI i DisplayPort

3. UPS
Moc skuteczna 720W
Gniazdka min 4 szt, rodzaj Francuskie
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i przeciwprzeciążeniowe
Automatyczna regulacja napięcia
Możliwość wymiany baterii

4. Klawiatura i mysz
zestaw bezprzewodowy radiowy
klawiatura niskoprofilowa
klawisze numeryczne
bez podświetlenia
układ klawiatury qwerty

5. Dysk zewnętrzny. 
Pojemność minimum 2TB 
Zasilanie poprzez USB 3.0

Dopuszcza się spełnienie parametrów alternatywnych tj. Inny producent itp. Pod warunkiem zachowania parametrów minimalnych.

Gwarancja na wszystkie urządzenia minimum 24 miesiące.

Wszystkie sprzęty muszą być dostarczone z niezbędnymi kablami podłączeniowymi i łączącymi. 

Cena zamówienia musi uwzględniać dostawę do miejsca wskazanego przez zamawiającego (na terenie Miasta Suwałki) wraz z podłączeniem i uruchomieniem. 

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:
• posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
• posiadające wiedzę i doświadczenie związane z przedmiotem zapytania ofertowego,
• dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania świadczenia,
• znajdujące się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Termin realizacji
Zostanie ustalony z Zamawiającym w momencie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego – zgodnie z haromonogramem opisanym w szczegółowym opisie przedmiotowego zamówienia i po terminie uzyskania finansowania.

Forma złożenia oferty:
Ofertę w formie mailowej należy złożyć w terminie do dnia 20-11-2023 r. na adres e-mail: biuro@kostroma.pl


Tryb postępowania
Zapytanie ofertowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

Kryteria oceny ofert:
Cena – do 10 pkt
Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 10 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru [(cena najniższa : cena badanej oferty) x 10]
Gwarancja 5 lat wsparcia technicznego i aktualizacji – TAK = 5 pkt, NIE = 0 pkt.

Status przedsiębiorstwa społecznego – 2 pkt
w przypadku statusu PS podmiot otrzymuje 2 punkty (wymagana decyzja właściwego wojewody o wpisie do rejestru)

Podmiot, z którym Zamawiający współpracował w przyszłości – TAK = 5 pkt, NIE = 0 pkt.


Cena ofertowa musi być podana w formie ryczałtu. Cena określona przez Wykonawcę zostanie przyjęta na cały okres ważności umowy: nie będzie podlegała zmianom i waloryzacji.
Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej wraz z należnym podatkiem VAT 
Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, do dwóch miejsc po przecinku.
Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Do oferty można dołączyć również specyfikację techniczną lub szczegóły oferty, jeśli oferent uważa to za istotne. W przypadku podmiotów ekonomii społecznej załączyć należy także kopię decyzji właściwego miejscowo wojewody o wpisie do rejestru.

Opublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 30.10.2023
Dokument oglądany razy: 152