bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Walne Zebranie Członków

Zgodnie z  §33 najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków 

 §33 Walne Zebranie Członków
Art. 1 Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Art. 2 W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni.
2) z głosem doradczym – członkowie Wspierający i Honorowi.
Art. 3 Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Art. 4 Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu niema wymaganego kworum zwołuje się Zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
Art. 5 Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Art. 6 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) Z własnej inicjatywy.
2) Na żądanie członków Komisji Rewizyjnej.
3) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Art. 7 Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 31 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Art. 8 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) Określenie głównych kierunków dziania i rozwoju Stowarzyszenia.
2) Uchwalanie zmian statutu.
3) Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
5) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
6) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
7) Podejmowanie uchwał w sprawie nadania statutu członka Honorowego.
8) Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezależnych
od kompetencji innych władz Stowarzyszenia.Opublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 29.03.2014
Podpisał: Karol Świerzbin
Dokument z dnia: 29.03.2014
Dokument oglądany razy: 3 477