bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA

Statut Stowarzyszenia Kulturalnego „KOSTROMA”

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym samorządnym zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2011 r., Nr 79, poz. 855) z późn. zm. oraz niniejszego statutu.

§2

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA

§3

Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą KOSTROMA lub SK KOSTROMA

§4

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§5

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Suwałki.

§6

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem terenu byłego Województwa Suwalskiego (według podziału administracyjnego z lat 1975-1999).

§7

Dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§8

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na rzecz ogółu społeczności.

§9

Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw oraz realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników w tym członków Stowarzyszenia.

§10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.

§11

Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami (wolontariusze).

§12

Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym je znakiem graficznym (logo) wg wzoru zatwierdzonego przez władze Stowarzyszenia i z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§13

Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską wg wzoru zatwierdzonego przez władze Stowarzyszenia i z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§14

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§15

Stowarzyszenie jest organizacją niezależną politycznie.

§16

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.


ROZDZIAŁ II Cele i formy działania Stowarzyszenia

§17

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie jej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.
3) Wspieranie rozwoju turystyki przyjaznej środowisku naturalnemu i jej promocja.
4) Upowszechnianie wiedzy o historii i tradycji regionu.
5) Aktywizacja środowisk na rzecz rozwoju kulturalnego oraz kultywowania tradycji.
6) Działanie na rzecz ekologii oraz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.
7) Promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu.
8) Propagowanie idei wolontariatu oraz wspieranie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju osobistego wolontariuszy oraz jakości świadczonych przez nich usług.
9) Wspieranie młodzieżowych inicjatyw artystycznych, kulturalnych i naukowych.
10) Upowszechnianie wiedzy z zakresu ratownictwa, bezpieczeństwa i ochrony ludności.
11) Integrowanie osób pracujących dla dobra publicznego oraz wspieranie procesu wymiany dobrych praktyk.
12) Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, doświadczeń i wiedzy pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.
13) Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury edukacyjnej, oświatowej i naukowej oraz poszerzenia dostępu do niej.
14) Wspieranie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
15) Organizowanie aktywnego, konstruktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
16) Działalność profilaktyczna związana z uzależnieniami, patologiami społecznymi, wykluczeniem oraz na rzecz równouprawnienia.
17) Wspieranie rozwoju nowoczesnych instytucji pomocy społecznej oraz podejmowanie działań na rzecz wyrównania szans grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
18) Działanie na rzecz poszerzenia obszaru aktywności obywatelskiej w kraju i za granicą.
19) Wspieranie rozwoju nowoczesnych instytucji i programów rynku pracy oraz podejmowanie działań na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia.
20) Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej.
21) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka.
22) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
23) Promocja Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej za granicą.
24) Popularyzacja wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych wśród społeczeństwa.
25) Promocja i wspieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w internecie.
26) Wzbogacanie zasobów sieci internet.

§18

Stowarzyszenia realizuje swoje cele przez:
1) Organizowanie wydarzeń kulturalnych i ich obsługa.
2) Prowadzenie stron oraz portali internetowych.
3) Organizowanie i prowadzenie imprez turystycznych.
4) Organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
5) Organizowanie, udział i prowadzenie warsztatów, programów szkoleniowych, oświatowych i edukacyjnych.
6) Organizowanie i udział w spotkaniach, zjazdach, konferencjach, targach i seminariach.
7) Organizowanie, udział i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych w zakresie celów Stowarzyszenia.
8) Pielęgnację miejsc pamięci narodowej oraz istotnych pod względem kulturalnym, historycznym, lub krajobrazowym.
9) Działalność wydawniczą tradycyjna jak również poprzez nowoczesne media.
10) Wspieranie i obsługę techniczna inicjatyw obywatelskich leżących w zakresie zainteresowań Stowarzyszenia.
11) Wspieranie i inicjowanie wymiany międzynarodowej i międzykulturowej.
12) Inicjowanie i podejmowanie działań dotyczących ochrony środowiska oraz właściwego stosunku do zwierząt i innych składników przyrody żywej oraz nieożywionej.
13) Zgłaszanie wniosków mających na celu ochronę środowiska w działalności inwestycyjnej i eksploatacyjnej oraz zmierzających do poprawy jego stanu.
14) Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w opracowaniu i realizacji programów i planów działania zmierzających do poprawy stanu środowiska.
15) Przekazywanie propozycji projektów odpowiednim władzom, instytucjom, organizacjom społecznym.
16) Gromadzenie oraz rozpowszechnianie zbiorów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość regionu.
17) Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami, urzędami i organizacjami.
18) Inspirowanie twórców do tworzenia dzieł tematycznie związanych z regionem oraz ich promocję.
19) Propagowanie turystycznych walorów regionu i kraju.
20) Działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych.
21) Współdziałanie z innymi jednostkami i organizacjami przeciwko wykluczeniu społecznemu.
22) Informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw.

§19

Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować
z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi
i pozarządowymi.

§20

Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.


ROZDZIAŁ III Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§21

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§22

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§23

Członkowie zwyczajni
Art. 1 Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację minimum dwóch członków Stowarzyszenia, w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda prawnego opiekuna.
Art. 2 Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
Art. 3 W przypadku braku rekomendacji dla kandydata na członka przez minimum dwóch członków Stowarzyszenia, deklarację rozpatruje Walne Zebranie Członków, a kandydatura przyjmowana jest zwykłą większością głosów.
Art. 4 Członkostwo w Stowarzyszeniu jest otwarte dla każdego bez względu
na narodowość, rasę, płeć, religię czy poglądy polityczne.
Art. 5 Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec, także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem uprzedniego pisemnego zaakceptowania celów statutowych Stowarzyszenia.
Art. 6 Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) do czynnego i biernego prawa wyborczego na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Statutu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
2) uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
3) składać wnioski i opinie oraz inspirować działania zmierzające do realizacji celów Stowarzyszenia,
4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego statutowymi celami.
Art. 7 Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1) przestrzegać oraz sumiennie wykonywać postanowienia Statutu Stowarzyszenia oraz uchwały jego władz.
2) uczestniczyć w walnych zebraniach członków.
3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
4) popierać działania podejmowane przez Stowarzyszenie i brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia.
5) regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie w określonej wysokości.

§24

Członkowie wspierający
Art. 1 Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez świadczenie pomocy finansowej, merytorycznej lub organizacyjnej.
Art. 2 Kandydat na członka wspierającego powinien posiadać rekomendację, co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Art. 3 Członek wspierający, w przypadku osoby prawnej jej reprezentant ma prawo:
1) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
2) uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
Art. 4 Członek wspierający jest zobowiązany:
1) godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o jego dobre imię.
2) służyć radą oraz wsparciem w zadeklarowanym zakresie Stowarzyszeniu i jego członkom.

§25

Członkowie honorowi
Art. 1 Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków osobom fizycznym, w uznaniu ich szczególnych zasług dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego celów statutowych.
Art. 2 Wniosek o nadanie lub ustanie godności członka honorowego składa Zarząd zgodnie z regulaminem przez siebie uchwalonym.
Art. 3 Członek Honorowy, ma prawo:
1) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
2) uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§26

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek
Art. 1 Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej do Zarządu.
Art. 2 Wykluczenia uchwałą przez Zarząd.
Art. 3 Z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający sześć miesięcy.
Art. 4 Z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia.
Art. 5 Ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
Art. 6 Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
Art. 7 Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§27

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkowstwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV Władze i reprezentacja Stowarzyszenia

§28

Władzami Stowarzyszenia są:
Art. 1 Walne Zebranie Członków.
Art. 2 Zarząd.
Art. 3 Komisja Rewizyjna.

§29

Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§30

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu który uległ zmniejszeniu.

§31

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§32

Zebrania władz Stowarzyszenia mogą być zwoływane i przeprowadzane z wykorzystaniem nowych technologii.

§33

Walne Zebranie Członków
Art. 1 Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Art. 2 W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni.
2) z głosem doradczym – członkowie Wspierający i Honorowi.
Art. 3 Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Art. 4 Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu niema wymaganego kworum zwołuje się Zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
Art. 5 Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Art. 6 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) Z własnej inicjatywy.
2) Na żądanie członków Komisji Rewizyjnej.
3) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Art. 7 Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 31 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Art. 8 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) Określenie głównych kierunków dziania i rozwoju Stowarzyszenia.
2) Uchwalanie zmian statutu.
3) Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
5) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
6) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
7) Podejmowanie uchwał w sprawie nadania statutu członka Honorowego.
8) Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezależnych od kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§34

Zarząd
Art. 1 Zarząd jest wykonawczą władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
Art. 2 Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, spośród których
na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika.
Art. 3 Zarząd może uchwalić regulamin określający zasady jego pracy.
Art. 4 Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
Art. 5 Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanym poniżej.
Art. 6 Do kompetencji Zarządu należy:
1) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
2) Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
3) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
4) Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
5) Podejmowanie decyzji o założeniu i/lub zlikwidowaniu działalności gospodarczej oraz formie i zakresie jej prowadzenia.
6) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
7) Reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
8) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
9) Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków.
10) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
11) Uchwalanie regulaminu prac Zarządu.
12) Ustalanie wysokości składek członkowskich.

§35

Komisja Rewizyjna
Art. 1 Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
Art. 2 Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu.
Art. 3 Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje przewodniczący.
Art. 4 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
1) Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2) Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.
3) Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu.
4) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
w przypadku stwierdzenia nienależytego wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
5) Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
Art. 5 Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
Art. 6 Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin określający zasady jej pracy.
Art. 7 Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.


ROZDZIAŁ V Majątek Stowarzyszenia

§36

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§37

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
3) wpływy z odpłatnej działalności statutowej,
4) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
5) dochody z działalności gospodarczej.

§38

Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§39

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§40

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd


ROZDZIAŁ VI Sposób reprezentacji

§41

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach
z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

§42

Do złożenia w imieniu Stowarzyszenia oświadczenia woli we wszystkich sprawach majątkowych upoważnieni są:
Art. 1 jednoosobowo Prezes Zarządu do kwoty 30.000 PLN.
Art. 2 jednoosobowo Członek Zarządu do kwoty 5.000 PLN.
Art. 3 dwóch Członków Zarządu, w tym Wiceprezes, do kwoty 30.000 PLN.
Art. 4 powyżej tych kwot takie oświadczenie może złożyć Prezes z Członkiem Zarządu łącznie.

ROZDZIAŁ VII Postanowienia końcowe

§43

Zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§44

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Suwałki dnia 9 stycznia 2014

 Opublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 25.02.2016
Podpisał: Grzegorz Świerzbin
Dokument z dnia: 26.02.2014
Dokument oglądany razy: 5 841