bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Bilans na dzień 31 grudnia 2015

jednostka obliczeniowa PLN
Wiersz Wyszczególnienie stan na
31.12.2014 31.12.2015
 AKTYWA
A. Aktywa trwałe, w tym: 0,00 0,00
- Środki trwałe 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym 6 515,14 6 239,37
- zapasy 0,00 0,00
- należności krótkoterminowe 0,00 0,00
Aktywa razem 6 516,14 6 239,37
 PASYWA
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym: 6 368,98 6 239,37
- kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
- należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym 147,16 0,00
- rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00
Pasywa razem 6 516,14 6 239,37

 

 Rachunek zysków i strat

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości, w tym m.in dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych sporządzony za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Jednostka obliczeniowa PLN

Wiersz Wyszczególnienie dane za rok
31.12.2014r. 31.12.2015r.
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównanej z nimi, w tym: 14 170,00 38 966,68
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  0,00 0,00
B.  Koszty podstawowej działalności operacyjnej 7 801,06 32 727,31
 I. Amortyzacja 0,00 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 1 478,22 12 645,00
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 500,00 7 955,79
IV. Pozostałe koszty 5 822,84 12 126,52
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 0,04 0,00
- aktualizacja wartości aktywów 0,00 0,00
 D. Pozostałe koszty i straty, w tym:   0,00 0,00
 - aktualizacja wartości aktywów  0,00 0,00
E. Podatek dochodowy 0,00 0,00
F. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym: 6 368,98 6 239,37
 I.  Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 6 368,98 6 239,37
II.  Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 0,00 0,00

 Opublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 14.06.2016
Podpisał: Grzegorz Świerzbin
Dokument z dnia: 13.12.2015
Dokument oglądany razy: 1 215