bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Bilans na dzień 31 grudnia 2016

jednostka obliczeniowa PLN
Wiersz Wyszczególnienie stan na
31.12.2015 31.12.2016
 AKTYWA
A. Aktywa trwałe, w tym: 0,00 0,00
 I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
III Należności długoterminowe 0,00 0,00
IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym 6 239,37 6 154,65
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00
 II Należności krótkoterminowe 0,00 64,86
 III Inwestycje krótkoterminowe 6 339,37 6 089,79
1 Środki pieniężne 6 339,37 6 089,79
2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00
C Krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  Suma bilansowa 6 239,37 6 154,65
 PASYWA
A. Fundusze własne 6 239,37  6 005,69
I Fundusz statutowy 0,00 0,00
II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 6 239,37 6 005,69
1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 6 239,37 6 005,69
2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0,00 0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym 0,00  0,00
I Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 0,00
II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 0,00
1 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
2 Inne zobowiązania 0,00 148,96
3 Fundusz specjalny 0,00 0,00
III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00  0,00
1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00  0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
Suma bilansowa 6 239,37 6 154,65

 

 Rachunek zysków i strat

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości, w tym m.in dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych sporządzony za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Jednostka obliczeniowa PLN

Wiersz Wyszczególnienie dane za rok
31.12.2015r. 31.12.2016r.
A. Przychody działalności statutowej 38 966,68  173 043,21
 B.  Koszty działalności statutowej 32 727,31  167 037,52
1 Zużycie materiałów i energii 12 645,00  43 919,75
2 Usługi obce 0,00  33 621,74
3 Podatki i opłaty 0,00  1 404,60
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7 955,79  83 962,55
5 Amortyzacja 0,00 0,00
6 Pozostałe 12 126,52  4 128,88
C. Pozostałe przychody  0,00  298,40
 D.  Pozostałe koszty i straty 0,00  0,00
 E. Podatek dochodowy  0,00 0,00
F.  Wynik finansowy netto 6 239,37 6 005,69
I Nadwyżka przychodów nad kosztami 6 239,37 6 005,69
II Nadwyżka kosztów nad przychodami 0,00 0,00


Opublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 31.03.2017
Podpisał: Grzegorz Świerzbin
Dokument z dnia: 16.10.2016
Dokument oglądany razy: 979