bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawozdanie merytoryczne 2015

I. Dane organizacji


1. Nazwa organizacji STOWARZYSZENIE KULTURALNE KOSTROMA

2. Adres siedziby i dane kontaktowe
Kraj POLSKA
Województwo PODLASKIE
Powiat SUWAŁKI
Gmina SUWAŁKI
Ulica KORCZAKA
Nr domu 4
Nr lokalu 5
Miejscowość SUWAŁKI
Kod pocztowy 16-400
Poczta SUWAŁKI
Nr telefonu 508 196 558
E-mail BIURO@KOSTROMA.PL
Strona WWW.KOSTROMA.PL

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 2014-02-07

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego Nie dotyczy

5. Numer REGON 200833811

6. Numer KRS 0000497096

7. Skład organu zarządzającego organizacji
Grzegorz Józef Świerzbin Prezes
Agnieszka Skorbutan Wiceprezes
Olga Halina Wielogórksa Skarbnik
Damian Racis Członek Zarządu
Agata Maria Skórkiewicz Członek Zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
Joanna Żurkowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Katarzyna Kołowerzo Członek Komisji Rewizyjnej
Paulina Bacewicz Członek Komisji Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji
ROZDZIAŁ II Cele i formy działania Stowarzyszenia
§17
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie jej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.
3) Wspieranie rozwoju turystyki przyjaznej środowisku naturalnemu i jej promocja.
4) Upowszechnianie wiedzy o historii i tradycji regionu.
5) Aktywizacja środowisk na rzecz rozwoju kulturalnego oraz kultywowania tradycji.
6) Działanie na rzecz ekologii oraz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.
7) Promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu.
8) Propagowanie idei wolontariatu oraz wspieranie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju osobistego wolontariuszy oraz jakości świadczonych przez nich usług.
9) Wspieranie młodzieżowych inicjatyw artystycznych, kulturalnych i naukowych.
10) Upowszechnianie wiedzy z zakresu ratownictwa, bezpieczeństwa i ochrony ludności.
11) Integrowanie osób pracujących dla dobra publicznego oraz wspieranie procesu wymiany dobrych praktyk.
12) Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, doświadczeń i wiedzy pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.
13) Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury edukacyjnej, oświatowej i naukowej oraz poszerzenia dostępu do niej.
14) Wspieranie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
15) Organizowanie aktywnego, konstruktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
16) Działalność profilaktyczna związana z uzależnieniami, patologiami społecznymi, wykluczeniem oraz na rzecz równouprawnienia.
17) Wspieranie rozwoju nowoczesnych instytucji pomocy społecznej oraz podejmowanie działań na rzecz wyrównania szans grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
18) Działanie na rzecz poszerzenia obszaru aktywności obywatelskiej w kraju i za granicą.
19) Wspieranie rozwoju nowoczesnych instytucji i programów rynku pracy oraz podejmowanie działań na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia.
20) Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej.
21) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka.
22) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
23) Promocja Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej za granicą.
24) Popularyzacja wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych wśród społeczeństwa.
25) Promocja i wspieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w internecie.
26) Wzbogacanie zasobów sieci internet.

10. Sposób realizacji celów statutowych
ROZDZIAŁ II Cele i formy działania Stowarzyszenia
§18
Stowarzyszenia realizuje swoje cele przez:
1) Organizowanie wydarzeń kulturalnych i ich obsługa.
2) Prowadzenie stron oraz portali internetowych.
3) Organizowanie i prowadzenie imprez turystycznych.
4) Organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
5) Organizowanie, udział i prowadzenie warsztatów, programów szkoleniowych, oświatowych i edukacyjnych.
6) Organizowanie i udział w spotkaniach, zjazdach, konferencjach, targach i seminariach.
7) Organizowanie, udział i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych w zakresie celów Stowarzyszenia.
8) Pielęgnację miejsc pamięci narodowej oraz istotnych pod względem kulturalnym, historycznym, lub krajobrazowym.
9) Działalność wydawniczą tradycyjna jak również poprzez nowoczesne media.
10) Wspieranie i obsługę techniczna inicjatyw obywatelskich leżących w zakresie zainteresowań Stowarzyszenia.
11) Wspieranie i inicjowanie wymiany międzynarodowej i międzykulturowej.
12) Inicjowanie i podejmowanie działań dotyczących ochrony środowiska oraz właściwego stosunku do zwierząt i innych składników przyrody żywej oraz nieożywionej.
13) Zgłaszanie wniosków mających na celu ochronę środowiska w działalności inwestycyjnej i eksploatacyjnej oraz zmierzających do poprawy jego stanu.
14) Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w opracowaniu i realizacji programów i planów działania zmierzających do poprawy stanu środowiska.
15) Przekazywanie propozycji projektów odpowiednim władzom, instytucjom, organizacjom społecznym.
16) Gromadzenie oraz rozpowszechnianie zbiorów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość regionu.
17) Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami, urzędami i organizacjami.
18) Inspirowanie twórców do tworzenia dzieł tematycznie związanych z regionem oraz ich promocję.
19) Propagowanie turystycznych walorów regionu i kraju.
20) Działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych.
21) Współdziałanie z innymi jednostkami i organizacjami przeciwko wykluczeniu społecznemu.
22) Informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw.


II. Charakterystyka działalności organizacji w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2015 roku realizowaliśmy następujące działania:
Organizacja akcji społecznej: Wiosenne sprzątanie „Zespołu cmentarzy siedmiu wyznań” w Suwałkach.
Projekt „WWW.PogodneSuwalki.PL – domena dla Suwałk” w ramach którego świadczyliśmy usługi informatyczne dla organizacji pozarządowych i podmiotów komercyjnych z terenu Suwałk.
Zrealizowaliśmy projekt Rozwój geocachingu w Suwałkach, polegający na przybliżeniu w ciekawy sposób mieszkańcom i turystom ciekawych miejsc w Suwałakch.
Przeprowadziliśmy całą edycję „TechKlub Suwałki - edycja II” oraz rozpoczęliśmy realizację III edycji tego programu. Program ma za zadanie przybliżać nowe technologie dla organizacji pozarządowych.
Organizowaliśmy pracę wolontariuszy podczas wielu wydarzeń kulturalnych w Suwałkach, między innymi: Suwałki Blues Festival 2014 oraz VI Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów Tanecznych „Źródliska”
Przez cały rok prowadziliśmy działania projawnościowe i zwiększające dostępność do urzędów dla osób niepełnosprawnych oraz działania w ramach projektu z Fundacją im. Stefana Batorego „Masz Głos Masz Wybór”
Zorganizowaliśmy Suwalski Finał WOŚP 2015 oraz przygotowania do Finału 2016
Działalnością w zakresie sztuki ale też w zakresie promocji miasta i regionu był projekt Kultywowanie tradycji i kultury poprzez nowoczesną dziedzinę sztuki jaką jest street art. Polegający na stworzeniu największego w regionie muralu, który przedstawia wybitnego suwałczanina, malarza Alfreda Wierusza Kowalskiego
Przez cały 2015 rok współprowadziliśmy dwie duże instytucje w Suwałkach tj. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – świadczące bezpłatne usługi dla wszystkich organizacji pozarządowych oraz Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach które pomagało podopiecznym wyjść z trudów życia na marginesie.
W ramach wspierania innych organizacji zrealizowaliśmy projekt - Pieczątki dla NGO, w ramach którego pozyskaliśmy od prywatnego darczyńcy kilkaset automatów stęplarskich, a organizacje płaciły za wykonanie samych gumek do pieczątek. Koszt realny pieczątki wyszedł dla organizacji około 3 zł, gdzie koszt rynkowy takiej usługi to około 30 zł.


1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego (Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
gmina
kilka gmin
powiat
kilka powiatów
województwo
cały kraj
poza granicami kraju

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji (Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)
Osoby fizyczne 50 000
Osoby prawne 100

2.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała (Np. zwierzęta, zabytki)

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym organizowało akcje sprzątania zabytkowego kompleksu cmentarnego w Suwałkach oraz promocji walorów turystycznych, historycznych i przyrodniczych regionu.

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
TAK

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Sfera działalności pożytku publicznego
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
promocji i organizacji wolontariatu;

Przedmiot działalności
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – Realizacja projektu street art.
Numer Kodu (PKD)
90.02.Z

Sfera działalności pożytku publicznego
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Przedmiot działalności
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – organizowanie wolontariatu podczas wydarzeń kulturalnych
Numer Kodu (PKD)
85.52.Z

Sfera działalności pożytku publicznego
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Przedmiot działalności
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – prowadzenie Centrum Integracji Społeczne
Numer Kodu (PKD)
88.99.Z

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
TAK

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Sfera działalności pożytku publicznego
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a
Przedmiot działalności
Introligatorstwo i podobne usługi - Projektowanie i wykonanie pieczątek dla organizacji pozarządowych w ramach projektu Pieczątki dla NGO
Numer Kodu (PKD)
18.14.Z


Sfera działalności pożytku publicznego
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
promocji i organizacji wolontariatu

Przedmiot działalności
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - Organizacja imprez kulturalnych podczas WOŚP
Numer Kodu (PKD)
90.01.Z

Sfera działalności pożytku publicznego
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a
Przedmiot działalności
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – realizacja projektu WWW.PogodneSuwalki.PL – domeny dla NGO, udostępnianie domen internetowych, pomoc w tworzeniu stron WWW i inne.
Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
NIE


III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
Informacje umieszczone w sprawozdaniu finansowym opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej www.BIP.KOSTROMA.PL

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
Informacje umieszczone w sprawozdaniu finansowym opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej www.BIP.KOSTROMA.PL


IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień
NIE KORZYSTAŁA

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)
NIE KORZYSTAŁA

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

Z zasobów Miasta Suwałki został użyczony lokal na prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych


V . Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy (W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)
0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty (Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)
0 osób

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
5 osób

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków
TAK

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
20 osób fizycznych
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy (Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)
TAK

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 dni (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy
0 osób
w tym:
a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego
0 osób
b) inne osoby
0 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)
70 osób
w tym:
a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego
10 osób
b) inne osoby
60 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
5 osób
w tym:
a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego
5 osób
b) inne osoby
0 osób

VI. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
TAK

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację (Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Nazwa zadania
Funkcjonowanie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP) w Suwałkach – partner w projekcie
Cel(-e) zadania
Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.
Nazwa organu udzielającego dotacji
Urząd Miasta w Suwałkach
Kwota dotacji
93.470,00 zł


Nazwa zadania
Najlepsza szkoła wolontariatu – WOŚP Suwałki – partner w projekcie
Cel(-e) zadania
Organizacja działań wolontarystycznych w Suwałkach
Nazwa organu udzielającego dotacji
Urząd Miasta w Suwałkach
Kwota dotacji
5.600,00zł

Nazwa zadania
Kultywowanie tradycji i kultury poprzez nowoczesną dziedzinę sztuki jaką jest street art
Cel(-e) zadania
Dziedzictwo kulturowe i kultura współczesna
Nazwa organu udzielającego dotacji
Zarząd Województwa Podlaskiego
Kwota dotacji
6.000,00zł


Nazwa zadania
Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach – partner w projekcie
Cel(-e) zadania
Reintegracja zawodowa i społeczna
Nazwa organu udzielającego dotacji
Urząd Miasta w Suwałkach
Kwota dotacji
94.055,50zł


Nazwa zadania
Aktywny wolontariat w kulturze
Cel(-e) zadania
Wspieranie inicjatyw związanych z upowszechnianiem uczestnictwa w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, a także seniorów i osób niepełnosprawnych.
Nazwa organu udzielającego dotacji
Urząd Miasta w Suwałkach
Kwota dotacji
2.500,00zł


Nazwa zadania
Rozwój geocachingu w Suwałkach
Cel(-e) zadania
Wspieranie organizacji wydarzeń popularyzujących aktywny wypoczynek
Nazwa organu udzielającego dotacji
Urząd Miasta w Suwałkach
Kwota dotacji
7.000,00zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe
NIE
VII. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne
NIE


VIII. Informacje uzupełniające
1. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Nie dotyczy, kontrole były przeprowadzane tylko i wyłącznie w zakresie projektów w których Stowarzyszenie było partnerem w projekcie

2. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)
NIEOpublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 12.11.2017
Podpisał: Grzegorz Świerzbin
Dokument z dnia: 16.12.2015
Dokument oglądany razy: 1 270