bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2017

Bilans na dzień 31 grudnia 2017

jednostka obliczeniowa PLN
Wiersz Wyszczególnienie stan na
31.12.2016 31.12.2017
 AKTYWA
A. Aktywa trwałe, w tym: 0,00 0,00
 I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
III Należności długoterminowe 0,00 0,00
IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym 6 154,65 9 481,19
I Zapasy  0,00 0,00
 II Należności krótkoterminowe 64,86 0,00
 III Inwestycje krótkoterminowe 6 089,79 9 481,19
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00
C Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

Aktywa razem 6 154,65 9 481,19
 
 PASYWA
A. Fundusze własne 6 005,69 9 481,19
I Fundusz statutowy 0,00 0,00
II Pozostałe fundusze 0,00 0,00
III Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
IV Zysk (strata) netto 6 005,69 9 481,19
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 148,96 0,00
I Rezerwy na zobowiązania 0,00  0,00
II Zobowiązania długoterminowe  0,00 0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe 148,96 0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

Pasywa razem 6 154,65 9 481,19

 

 Rachunek zysków i strat

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości, w tym m.in dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych sporządzony za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Jednostka obliczeniowa PLN

Wiersz Wyszczególnienie dane za rok
31.12.2016r. 31.12.2017r.
A. Przychody działalności statutowej 173 043,21  184 024,74
I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
III Przychody z pozostałej działalności statutowej 173 043,21  184 024,74
 B.  Koszty działalności statutowej 167 037,52  174 543,55
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III Koszty pozostałej działalności statutowej 167 037,52 174 543,55
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 6 005,69 9 481,19
D. Przychody z działalności gospodarczej
E.  Koszty działalności gospodarczej
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00
G.  Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 6 005,69 9 481,19
I. Pozostałe przychody operacyjne
J. Pozostałe koszty operacyjne
K. Przychody finansowe
L. Koszty finansowe
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 6 005,69 9 481,19
N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M-N) 6 005,69 9 481,19Opublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 09.10.2018
Podpisał: Grzegorz Świerzbin
Dokument z dnia: 07.11.2017
Dokument oglądany razy: 692