bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2018

Bilans na dzień 31 grudnia 2018

jednostka obliczeniowa PLN
 
  Wyszczególnienie stan na
31.12.2017 31.12.2018
 AKTYWA
A. Aktywa trwałe, w tym: 0,00 0,00
 I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
III Należności długoterminowe 0,00 0,00
IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym 7 491,35 9 073,25
I Zapasy  0,00 0,00
 II Należności krótkoterminowe 0,00 0,00
 III Inwestycje krótkoterminowe 7 491,35 9 073,25
1 Krótkotermionowe aktywa finansowe 7 491,35 9 073,25
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
c) Środki pienięzne i inne aktywa pieniężne 7 491,35 9 073,25
- rodki pienięzne w kasie i na rachunkach 7 491,35 9 073,25
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00
C Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00
  Aktywa razem 7 491,35 9 073,25
 PASYWA
A. Fundusze własne - 6 499,96 485,92
I Fundusz statutowy 0,00 0,00
II Pozostałe fundusze 0,00 0,00
III Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
IV Zysk (strata) netto - 6 499,96 485,92
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 991,31 8 587,33
I Rezerwy na zobowiązania 0,00  0,00
II Zobowiązania długoterminowe  0,00 0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe 13 991,31 8 587,33
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaanfgażowanie w kapitale 13 991,31 8 587,33
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00
4. Fundusze specjalne 0,00 0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  Pasywa razem 7 491,35 9 073,25

  

 Rachunek zysków i strat

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości, w tym m.in dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Jednostka obliczeniowa PLN

 

  Wyszczególnienie dane za rok
31.12.2017r. 31.12.2018r.
A. Przychody netto ze sprzedazy i zrównoważone z nimi: 0,00 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 620 738,87  323 665,58
I Amortyzacja     
II Zużycie materiałów i energii 132 518,34 80 316,58
III Usługi obce 34 846,03 36 520,08
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego    
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego    
III Koszty pozostałej działalności statutowej 167 037,52 174 543,55
IV Podatki i opłaty 0,00 0,00
V Wynagrodzenia 89 588,83 98 003,04
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 10 941,48 33 613,56
VII Pozostałe koszty rodzajowe 352 844,19 75 212,32
C. Zysk (strata0 ze sprzedaży A-B - 620 738,87 - 323 665,58
D. Pozostałe przychody operacyjne 614 487,86 324 502,21
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
II Dotacje 162 400,00 285 865,17
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
IV Inne przychody operacyjne 452 087,86 38 637,04
E. Pozostałe koszty operacyjne 248,95 350,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) - 6 499,96 485,92
G. Przychody finansowe  0,00 0,00
H. Koszty finansowe 0,00 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) - 6 499,96 485,92
J. Podatek dochodowy 0,00 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 0,00 0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K) - 6499,96 485,92

 Opublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 21.11.2019
Podpisał: Grzegorz Świerzbin
Dokument z dnia: 12.12.2018
Dokument oglądany razy: 476