bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2019

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, albo wartości przeszacowanej, zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się stosując metody i stawki wynikające z ekonomicznego okresu użytkowania.

3. Środki trwałe o wartości poniżej 10.000,00 amortyzuje się jednorazowo w momencie przekazania do użytkowania.

4. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych .

5. Udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt. 4 inwestycje zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości .

6. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia.

7. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy

8. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności

9. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty (z wyjątkiem zobowiązań finansowych określonych w pkt 10)

10. Zobowiązania finansowe mogą być wyceniane według ceny nabycia

11. Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości

12. Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia

13. Kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów i akcji własnych oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej

Ustalenie wyniku finansowego

Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy” następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik. Jeżeli konto "wynik finansowy” wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto za rok obrotowy. Saldo Wn konta "wynik finansowy” jest informacją o stracie netto. Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu firmy, w pozycji - zysk (strata) netto - odpowiednio, jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata). Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku (straty) netto wykazanego w rachunku zysków i strat. Wynik ze sprzedaży to pełne przychody z roku bieżącego pomniejszone o koszty z roku bieżącego. Powstaje z różnicy pomiędzy przychodami ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów i innych zwiększeń lub zmniejszeń przychodów, a wartością sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów ustaloną odpowiednio w koszcie ich wytwarzania, w cenach zakupu – powiększonych o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych Zarządu, kosztów sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów. Wynik z działalności operacyjnej powstaje z różnicy pomiędzy powstałymi przychodami operacyjnymi a poniesionymi kosztami operacyjnymi.

Wynik z działalności finansowej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi w szczególności z tytułu odsetek uzyskanych, zysków ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich wyceny a kosztami finansowymi. Powstały wynik koryguje się o nadwyżkę przychodów i kosztów z roku ubiegłego , pomniejsza się go o podatek dochodowy za rok bieżący oraz o wynik z działalności za rok bieżący. Wynik na działalności odpłatnej pożytku publicznego netto będzie rozliczony zgodnie z uchwałą.

Sposób sporządzania sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł i gr.

Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo

prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyka oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami księgi głównej. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudzień 2019

Jednostka obliczeniowa zł

Wiersz Wyszczególnienie Stan na dzień kończący
AKTYWA Rok bieżący 2019 Rok poprzedni 2018
A. Aktywa trwałe 48314,75 0
I. Wartości niematerialne i prawne 0 0
II. Rzeczowe aktywa trwałe 48314,75 0
III. Należności długoterminowe 0 0
IV. Inwestycje długoterminowe 0 0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0
B. Aktywa obrotowe 25257,45 21073,25
I. Zapasy 0 0
II. Należności krótkoterminowe 0 0
III. Inwestycje krótkoterminowe 25257,45 21073,25
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0 0
  AKTYWA RAZEM 73572,20 21073,25
  PASYWA    
A. Fundusz własny 71106,38 14669,91
I. Fundusz statutowy 0 0
II. Pozostałe fundusze 0 0
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0
IV. Zysk (strata) netto 71106,38 14669,91
B. Rezerwy i rezerwy na zobowiązania 2465,82 6403,34
I. Rezerwy na zobowiązania 0 0
II. Zobowiązania długoterminowe 0 0
III. Zobowiązania krótkoterminowe 2465,82 6403,34
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0 0
PASYWA RAZEM 73572,20 21073,25

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  sporządzony za okres 1 styczeń 2019 - 31 grudzień 2019

Jednostka obliczeniowa zł

Wiersz Wyszczególnienie Dane za
Rok bieżący 2019 Rok poprzedni 2018
A. Przychody z działalności statutowej 580538,36 422421,77
B. Koszty działalności statutowej 509431,98 407751,86
C. Zysk (strata) netto) z działalności statutowej (A-B) 71106,38 14669,91
D. Przychody z działalności gospodarczej 0 0
E. Koszty działalności gospodarczej 0 0
F Zysk (strata) netto) z działalności gospodarczej (D-E) 0 0
G. Koszty ogólnego zarządu 0 0
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 71106,38 14669,91
I. Pozostałe przychody operacyjne 0 0
J. Pozostałe koszty operacyjne 0 0
K. Przychody finansowe 0 0
L. Koszty finansowe 0 0
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 71106,38 14669,91
N. Podatek dochodowy 0 0
O. Zysk (strata) netto (M-N) 71106,38 14669,91Opublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 23.12.2020
Podpisał: Karol Świerzbin
Dokument z dnia: 04.07.2020
Dokument oglądany razy: 198