bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestr pomocy de minimis

Pomoc de minimis jest rodzajem pomocy publicznej, która nie podlega notyfikacji.

Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z normą prawa rzymskiego de minimis non curat lex [(łac.) - prawo nie troszczy się o drobiazgi], pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku.

Szczegółowe uregulowania zawarte są rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013, które weszło w życie 1 stycznia 2014, zastępując wcześniejsze rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgłoszeniu nie podlega pomoc publiczna w wysokości nieprzekraczającej 200 tys. euro w ciągu 3 lat.

Wykaz pomocy de minimis otrzymanej przez Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA:

2021- brak wsparcia w ramach pomocy de minimis


2020 

Podsumowanie - łączna wartość pomocy udzielonej:

Wartość nominalna pomocy [PLN] 38 770,86

Wartość pomocy brutto [PLN] 38 723,96

Wartość pomocy brutto [EURO] 8 635,94

Podstawa prawna - informacje podstawowe Podstawa prawna - informacje szczegółowe Numer środka
pomocowego
Dzień
udzielenia
pomocy
Nazwa
podmiotu
udzielającego
pomocy
Wartość
nominalna
pomocy [PLN]
Wartość pomocy
brutto [PLN]
Wartość pomocy
brutto [EURO]
Forma pomocy Przeznaczenie
pomocy
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Art. 51 ust. 1  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu
opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne Dz.U. z 2014r. poz. 864 od § 4 do § 6
28.02.2020 Starosta Powiatu Suwalskiego 5 631,75 5 584,85 1 288,17 refundacja pomoc de minimis
ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych Art. 15zze
SA.56922(2020/N) 19.05.2020 Starosta Powiatu Suwalskiego 17 765,64 17 765,64 3 895,12 dotacja lub inne
bezzwrotne
świadczenie
pozostała pomoc
kryzysowa
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych art. 31zo
SA.56922(2020/N) 30.05.2020 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 5 094,49 5 094,49 1 144,75 umorzenie opłaty
(składki, wpłaty)
pomoc
rekompensująca
negatywne
konsekwencje
ekonomiczne
związane z COVID-19, udzielana w
ramach limitu 800 000 euro na
przedsiębiorcę
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych art. 31zo
SA.56922(2020/N) 30.05.2020 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 5 094,49 5 094,49 1 144,75 umorzenie opłaty
(składki, wpłaty)
pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne
związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na
przedsiębiorcę
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych art. 31zo
SA.56922(2020/N) 30.05.2020 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 5 184,49 5 184,49 1 163,15 umorzenie opłaty
(składki, wpłaty)
pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne
związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na
przedsiębiorcę


2019 - brak wsparcia w ramach pomocy de minimis


2018 - brak wsparcia w ramach pomocy de minimis


2017 - brak wsparcia w ramach pomocy de minimis


2016 - brak wsparcia w ramach pomocy de minimis


2015 - brak wsparcia w ramach pomocy de minimis


2014 - brak wsparcia w ramach pomocy de minimis


Wielkość i szczegóły pomocy de mimis można sprawdzić na stronie https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary
Opublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 10.05.2021
Podpisał: Karol Świerzbin
Dokument z dnia: 26.10.2015
Dokument oglądany razy: 2 620