bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2020

 Metody wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, albo wartości przeszacowanej, zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się stosując metody i stawki
wynikające z ekonomicznego okresu użytkowania.
3. Środki trwałe o wartości poniżej 10.000,00 amortyzuje się jednorazowo w momencie
przekazania do użytkowania.
4. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się
według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych .
5. Udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt. 4 inwestycje zaliczane do
aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości .
6. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia.
7. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
8. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem
zasady ostrożności
9. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty (z wyjątkiem zobowiązań
finansowych określonych w pkt 10)
10. Zobowiązania finansowe mogą być wyceniane według ceny nabycia
11. Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
12. Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia
13. Kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów i akcji własnych oraz pozostałe aktywa i
pasywa wycenia się w wartości nominalnej

Ustalenie wyniku finansowego

Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy” następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych
przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik.
Jeżeli konto "wynik finansowy” wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto firmy za rok
obrotowy. Saldo Wn konta "wynik finansowy” jest informacją o stracie netto.
Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu firmy, w pozycji - zysk (strata) netto -
odpowiednio, jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata).
Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku (straty)
netto wykazanego w rachunku zysków i strat.
Wynik ze sprzedaży to pełne przychody z roku bieżącego pomniejszone o koszty z roku
bieżącego.
Powstaje z różnicy pomiędzy przychodami ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów i innych zwiększeń lub zmniejszeń przychodów, a wartością sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów ustaloną odpowiednio w koszcie ich wytwarzania, w
cenach zakupu – powiększonych o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych Zarządu, kosztów sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów.
Wynik z działalności operacyjnej powstaje z różnicy pomiędzy powstałymi przychodami
operacyjnymi a poniesionymi kosztami operacyjnymi.
Wynik z działalności finansowej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi w
szczególności z tytułu odsetek uzyskanych, zysków ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich
wyceny a kosztami finansowymi. Powstały wynik koryguje się o nadwyżkę przychodów i
kosztów z roku ubiegłego , pomniejsza się go o podatek dochodowy za rok bieżący oraz o
wynik z działalności za rok bieżący.
Wynik na działalności gospodarczej netto będzie rozliczony zgodnie z uchwałą.

Sposób sporządzania sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł i gr.
Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo
prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyka oraz zgodności
dzienników częściowych z obrotami i saldami księgi głównej.
Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostaly wykazane odpowiednio w sprawozdaniu
finansowym.
Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio
sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudzień 2020

Jednostka obliczeniowa zł

WIERSZ WYSZCZEGÓLNIENIE Stan na dzień kończący rok 2020 Stan na dzień kończący rok 2019
AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE 48 314,75 48 314,75
IW artości niematerialne i prawne 48 314,75 48 314,75
II Rzeczowe aktywa trwałe 0 0
III Należności długoterminowe 0
IV Inwestycje długoterminowe 0 0
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0
B. AKTYWA OBROTOWE 67 340,27 25 257,45
I Zapasy 0 0
II Należności krótkoterminowe 38 792,64 0
III Inwestycje krótkoterminowe 28 547,63 25 257,45
IV Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 0 0
C należne wpłaty na fundusz statutowy
AKTYWA razem 115 655,02 73 572,20
PASYWA
A. Fundusz własny 115 655,02 71 106,38
I Fundusz statutowy 0 0
II Pozostałe fundusze 0 0
III Zysk (strata) z lat ubiegłych 71 106,38 0
IV Zysk (strata) netto 44 548,64 71 106,38
B. Zobowiązania i rezerwy na zoboaiazania 0 2 465,82
I Rezerwy na zobowiązania 0 0
II Zobowiązania długoterminowe 0 0
III Zobowiązania krótkoterminowe 0 2 465,82
IV Rozliczenia międzyokresowe 0 0
PASYWA razem 115 655,02 73 572,20

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 1 styczeń 2020 - 31 grudzień 2020

Jednostka obliczeniowa zł

WIERSZ WYSZCZEGÓLNIENIE DANE ZA ROK BIEŻĄCY 2020  DANE ZA ROK POPRZEDNI 2019
A Przychody z działalności statutowej 380 697,43 580 538,36
B Koszty działalności statutowej 343 845,48 509 431,98
C Zysk (strata) netto) z działalności statutowej (A-B) 36 851,95 71 106,38
D Przychody z działalności gospodarczej 0 0
E Koszty działalności gospodarczej 0 0
F Zysk (strata) netto) z działalności gospodarczej (D-E) 0 0
G Koszty ogólnego zarządu 0 0
H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 36 851,95 71 106,38
I Pozostałe przychody operacyjne 0 0
J Pozostałe koszty operacyjne 0 0
K Przychody finansowe 8 224,42 0
L Koszty finansowe 527,73 0
M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 44 548,64 71 106,38
N Podatek dochodowy 0 0
O Zysk (strata) netto (M-N) 44 548,64 71 106,38Opublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 02.07.2021
Podpisał: Karol Świerzbin
Dokument z dnia: 02.07.2021
Dokument oglądany razy: 42