bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenie Kulturalnego KOSTROMA III kadencji tj. od dnia 2022-01-30 składa się z:

  • Prezesa - Grzegorz Świerzbin
  • Wice Prezesa - Karol Świerzbin
  • Skarbnika - Olga Wielogórska

Zgodnie z § 34 Statutu Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA:

Art. 1 Zarząd jest wykonawczą władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
Art. 2 Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, spośród których
na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika.
Art. 3 Zarząd może uchwalić regulamin określający zasady jego pracy.
Art. 4 Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
Art. 5 Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanym poniżej.
Art. 6 Do kompetencji Zarządu należy:
1) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
2) Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
3) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
4) Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
5) Podejmowanie decyzji o założeniu i/lub zlikwidowaniu działalności gospodarczej oraz formie i zakresie jej prowadzenia.
6) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
7) Reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
8) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
9) Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków.
10) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
11) Uchwalanie regulaminu prac Zarządu.
12) Ustalanie wysokości składek członkowskich.Opublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 26.02.2022
Podpisał: Karol Świerzbin
Dokument z dnia: 30.03.2014
Dokument oglądany razy: 3 472