bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenie Kulturalnego KOSTROMA III kadencji tj. od dnia 2022-01-30 składa się z:

Bartosz Zackiewicz - przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz pełnopmocnik Stowarzyszenia ds. podpisywania umów z członkami Zarządu

Natalia Zackiewicz

Bogusław Niewiński

Zgodnie z §35 Statutu Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA

 
Art. 1 Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym
do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
Art. 2 Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu.
Art. 3 Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb
nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje przewodniczący.
Art. 4 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
1) Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2) Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.
3) Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu.
4) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
w przypadku stwierdzenia nienależytego wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
5) Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
Art. 5 Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
Art. 6 Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin określający zasady jej pracy.
Art. 7 Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.Opublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 26.02.2022
Podpisał: Karol Świerzbin
Dokument z dnia: 30.03.2014
Dokument oglądany razy: 3 068