bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawozdanie Przedsiębiorstwa Społecznego 2022

 Plik ze spraozdaniem do pobrania: https://kostroma.pl/wp-content/uploads/2023/03/SPRAWOZDANIE-PS-za-2022-r.-Kostroma.pdf

ROCZNE SPRAWOZDANIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO ZA ROK 2022

WOJEWODA WŁAŚCIWY ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ PS Wojewoda Podlaski

DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO
należy wpisać lub wybrać właściwe
1. Nazwa Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA
2. Numer decyzji o przyznaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego PS-II.862.37.4.2022.KOB
3. Forma prawna organizacja pozarządowa
4. Charakter prowadzonej działalności należy wybrać właściwe
działalność odpłatna pożytku publicznego 
5. Cel działalności
realizacja usług społecznych 
6. Adres siedziby
województwo podlaskie
miejscowość Suwałki
ulica Korczaka
numer domu 4
numer lokalu 5
kod pocztowy 16-400
7. Dane kontaktowe
numery telefonów 507-860-241
adres poczty elektronicznej biuro@kostroma.pl
inne formy kontaktu elektronicznego (adres skrzynki do e-doręczeń lub adres skrzynki ePUAP) ePUAP /Kostroma/skrytka
8. NIP 8442352697
9. REGON 200833811
10. Numer w KRS 0000497096
11. Nazwa i numer innej ewidencji lub innego rejestru -

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O DZIAŁANIACH REINTEGRACYJNYCH

12. PLANY I PROGRAMY
Liczba indywidualnych planów reintegracyjnych
realizowanych w roku sprawozdawczym zakończonych w roku sprawozdawczym
0 0
Liczba indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej
realizowanych w roku sprawozdawczym zakończonych w roku sprawozdawczym
0 0

13. REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA
Liczba osób objętych działaniami reintegracyjnymi w ciągu roku ogółem 0
14. Reintegracja zawodowa
nazwa działania liczba osób objętych działaniem Jeśli prowadzono dane działanie, proszę wskazać zakres tematyczny
Warsztaty umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji, kompetencji lub wiedzy 0 
Szkolenia umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji, kompetencji lub wiedzy 0 
Poradnictwo zawodowe 0
Inne działania w zakresie reintegracji zawodowej 0 
15. Reintegracja społeczna
nazwa dzialania liczba osób objętych działaniem
Wsparcie psychologiczne 0
Wsparcie terapeutyczne 0
Inne wsparcie specjalistyczne 0 
Zajęcia edukacyjne/kursy 0 
Inne działania w zakresie reintegracji społecznej 0 
16. Efekty działań reintegracyjnych
Liczba osób, które uzyskały nowe kwalifikacje 0
Liczba osób, które uzyskały nowe kompetencje 0
Liczba osób, które nabyły nowe umiejętności lub podwyższyły swoje umiejętności 0
Liczba osób, które zdobyły wiedzę i umiejętności umożliwiające podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy i awans zawodowy 0
Liczba osób, które zdobyły wiedzę i umiejętności pozwalające na pełnienie ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu 0 W przypadku wyboru "innych efektów" należy napisać jakie to efekty:
Inne efekty 0 

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie ogółem
17. "Liczba osób zatrudnionych ogółem
stan na 31 grudnia 2022 r." 4
w tym:
kobiety 1  mężczyźni 3

Liczba osób nowo zatrudnionych w roku 2022 ogółem 0
w tym:
kobiety mężczyźni
0 0

"Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę ogółem
stan na 31 grudnia 2022 r." 4
w tym w wymiarze:
niższym niż 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy 0
1/2 pełnego wymiaru czasu pracy 0
wyższym niż 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy, a niższym niż pełen etat 0
w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy 4

Zatrudnienie osób należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
18. Liczba osób z grup zagrożonych wykluczeniem, zatrudnionych ogółem stan na 31 grudnia 2022 r. 3
w tym:
kobiety 0 mężczyźni 3


Liczba osób z grup zagrożonych wykluczeniem, nowo zatrudnionych w roku sprawozdawczym ogółem 0
w tym:
kobiety 0 mężczyźni 0


"Liczba osób z grup zagrożonych wykluczeniem, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę ogółem
stan na 31 grudnia 2022 r." 3
w tym w wymiarze:
1/2 pełnego wymiaru czasu pracy 0
w wymiarze wyższym niż 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy, a niższym niż pełen wymiar czasu pracy 0
w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy 3

"Liczba osób z grup zagrożonych wykluczeniem, w podziale na charakter wykluczenia
stan na 31 grudnia 2022 r." 3
w tym:
bezrobotni 2
w tym: długotrwale bezrobotni 0
osoby poszukujące pracy, bez zatrudnienia 1
w tym: do 30 r.ż. 0
w tym: po ukończeniu 50 r.ż. 0
" w tym: niewykonujące innej pracy
zarobkowej" 0
osoby niepełnosprawne 0
absolwenci CIS 0
absolwenci KIS 0
osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego 0
osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego 0
osoby usamodzielniane 0
osoby z zaburzeniami psychicznymi 0
osoby pozbawione wolności 0
osoby opuszczające zakłady poprawcze 0
osoby starsze 0
osoby, którym został nadany status uchodźcy 0
osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej 0

KORZYSTANIE Z INSTRUMENTÓW WSPARCIA

19. Czy PS korzystało z instrumentów z Funduszu Pracy? nie
20. Finansowanie części kosztów wynagrodzenia odpowiadającej składkom na ubezpieczenie społeczne - Jeżeli TAK, proszę podać liczbę osób, dla których PS otrzymało wsparcie w postaci finansowania składek na ubezpieczenie społeczne -
" w tym: w pełnej wysokości przez okres
pierwszych 24 miesięcy zatrudnienia" - 
" w tym: w połowie wysokości przez okres
kolejnych 12 miesięcy zatrudnienia" - 
21. Jednorazowe środki na utworzenie stanowiska pracy - Jeżeli TAK, proszę podać liczbę utworzonych stanowisk pracy -
22. Środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia lub kosztów płacy - Jeżeli TAK, proszę podać liczbę osób, dla których PS otrzymało dofinansowanie wynagrodzenia -

23. Czy PS korzystało z instrumentów z PFRON? TAK
Jeżeli TAK, z których?
24. Jednorazowe środki na utworzenie stanowiska pracy Nie Jeżeli TAK, proszę podać liczbę utworzonych stanowisk pracy. -
25. Środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia lub kosztów płacy Miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. 1 osoba, stopień lekki, bez schorzeń szczegółnych Jeżeli TAK, proszę podać liczbę osób, dla których PS otrzymało dofinansowanie wynagrodzenia. 1
26. Dofinansowanie oprocentowania zaciągniętych kredytów Nie Jeżeli TAK, proszę podać liczbę kredytów wykorzystywanych na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. -
27. Zwrot kosztów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Nie Jeżeli TAK, proszę podać ile razy PS otrzymało zwrot kosztów oraz wskazać którego obszaru dotyczył zwrot kosztów. -
28. Obniżenie wpłat na PFRON w przypadku zakupu produkcji lub usług wytworzonych lub świadczonych przez PS zatrudniające co najmniej 10 pracowników Nie Jeżeli TAK, proszę podać liczbę wstawionych przez PS informacji o kwocie obniżenia. -

29. Czy PS korzystało z instrumentów z EFS Plus? Nie
Jeżeli TAK, z których?
30. Jednorazowe środki na utworzenie stanowiska pracy - Jeżeli TAK, proszę podać liczbę utworzonych stanowisk pracy -
31. Środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia lub kosztów płacy - Jeżeli TAK, proszę podać liczbę osób, dla których PS otrzymało dofinansowanie wynagrodzenia/płacy -

32. Czy PS korzystało z instrumentów finansowanych z innych źródeł? NIE Jeżeli tak, proszę wskazać źródło. -
Jeżeli TAK, z których?
33. Jednorazowe środki na utworzenie stanowiska pracy - Jeżeli TAK, proszę podać liczbę utworzonych stanowisk pracy -
34. Środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia lub kosztów płacy - Jeżeli TAK, proszę podać liczbę osób, dla których PS otrzymało dofinansowanie wynagrodzenia/płacy -

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

35. Czy PS w 2022 r. brało udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub realizowało zamówienie publiczne? Nie
36. Liczba zamówień publicznych, o których mowa w art. 26 ustawy o ekonomii społecznej, które w 2022 r. zostały udzielone / były realizowane przez PS - Jeżeli TAK, proszę podać liczbę zamówień udzielonych/realizowanych przez PS -
37. Liczba zaświadczeń, o których mowa w art. 27 ustawy o ekonomii społecznej, wydanych przedsiębiorstwu społecznemu w 2022 r. - Jeżeli TAK, proszę podać liczbę zaświadczeń wydanych przedsiębiorstwu społecznemu -Opublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 08.03.2023
Podpisał: Karol Świerzbin
Dokument z dnia: 08.03.2023
Dokument oglądany razy: 221