bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawozdanie Przedsiębiorstwa Społecznego 2023

ROCZNE SPRAWOZDANIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO ZA ROK 2023

WOJEWODA WŁAŚCIWY ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ PS Wojewoda Podlaski

DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

1. Nazwa Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA
2. Numer decyzji o przyznaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego PS-II.862.37.4.2022.KOB
3. Forma prawna organizacja pozarządowa
4. Charakter prowadzonej działalności: działalność odpłatna pożytku publicznego
5. Cel działalności: 
realizacja usług społecznych
6. Adres siedziby
województwo podlaskie
miejscowość Suwałki
ulica Korczaka
numer domu 4
numer lokalu 5
kod pocztowy 16-400
7. Dane kontaktowe
numery telefonów 507-860-241
adres poczty elektronicznej biuro@kostroma.pl
inne formy kontaktu elektronicznego  ePUAP /Kostroma/skrytka    adres e-doręczeń: AE:PL-88661-91659-CDCRJ-34
8. NIP 8442352697
9. REGON 200833811
10. Numer w KRS 0000497096
11. Nazwa i numer innej ewidencji lub innego rejestru -

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O DZIAŁANIACH REINTEGRACYJNYCH

12. PLANY I PROGRAMY
Liczba indywidualnych planów reintegracyjnych realizowanych w roku sprawozdawczym  0

zakończonych w roku sprawozdawczym 0

Liczba indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych w roku 0 sprawozdawczym

zakończonych w roku sprawozdawczym 0

13. REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA
Liczba osób objętych działaniami reintegracyjnymi w ciągu roku ogółem 0
14. Reintegracja zawodowa
Warsztaty umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji, kompetencji lub wiedzy 0
Szkolenia umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji, kompetencji lub wiedzy 0
Poradnictwo zawodowe 0
Inne działania w zakresie reintegracji zawodowej 0
15. Reintegracja społeczna
nazwa dzialania liczba osób objętych działaniem
Wsparcie psychologiczne 0
Wsparcie terapeutyczne 0
Inne wsparcie specjalistyczne 0
Zajęcia edukacyjne/kursy 0
Inne działania w zakresie reintegracji społecznej 0
16. Efekty działań reintegracyjnych
Liczba osób, które uzyskały nowe kwalifikacje 0
Liczba osób, które uzyskały nowe kompetencje 0
Liczba osób, które nabyły nowe umiejętności lub podwyższyły swoje umiejętności 0
Liczba osób, które zdobyły wiedzę i umiejętności umożliwiające podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy i awans zawodowy 0
Liczba osób, które zdobyły wiedzę i umiejętności pozwalające na pełnienie ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu 0

W przypadku wyboru "innych efektów" należy napisać jakie to efekty:
Inne efekty 0

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie ogółem
17. Liczba osób zatrudnionych ogółem stan na 31 grudnia 2023 r. 4
w tym: kobiety 1 mężczyźni 3

Liczba osób nowo zatrudnionych w roku 2022 ogółem 0
w tym: kobiety 0 mężczyźni 0

Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę ogółem stan na 31 grudnia 2023 r. 4
w tym w wymiarze:
niższym niż 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy 0
1/2 pełnego wymiaru czasu pracy 0
wyższym niż 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy, a niższym niż pełen etat 0
w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy 4

Zatrudnienie osób należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
18. Liczba osób z grup zagrożonych wykluczeniem, zatrudnionych ogółem stan na 31 grudnia 2023 r. 3
w tym:
kobiety 0 mężczyźni 3


Liczba osób z grup zagrożonych wykluczeniem, nowo zatrudnionych w roku sprawozdawczym ogółem 0
w tym: kobiety 0 mężczyźni 0


Liczba osób z grup zagrożonych wykluczeniem, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę ogółem
stan na 31 grudnia 2023 r. 3
w tym w wymiarze:
1/2 pełnego wymiaru czasu pracy 0
w wymiarze wyższym niż 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy, a niższym niż pełen wymiar czasu pracy 0
w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy 3

Liczba osób z grup zagrożonych wykluczeniem, w podziale na charakter wykluczenia
stan na 31 grudnia 2023 r. 3
w tym:
bezrobotni 2
w tym: długotrwale bezrobotni 0
osoby poszukujące pracy, bez zatrudnienia 1
w tym: do 30 r.ż. 0
w tym: po ukończeniu 50 r.ż. 0
w tym: niewykonujące innej pracy zarobkowej 0
osoby niepełnosprawne 0
absolwenci CIS 0
absolwenci KIS 0
osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego 0
osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego 0
osoby usamodzielniane 0
osoby z zaburzeniami psychicznymi 0
osoby pozbawione wolności 0
osoby opuszczające zakłady poprawcze 0
osoby starsze 0
osoby, którym został nadany status uchodźcy 0
osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej 0

KORZYSTANIE Z INSTRUMENTÓW WSPARCIA

19. Czy PS korzystało z instrumentów z Funduszu Pracy? nie
20. Finansowanie części kosztów wynagrodzenia odpowiadającej składkom na ubezpieczenie społeczne 
 w tym: w pełnej wysokości przez okres pierwszych 24 miesięcy zatrudnienia -
 w tym: w połowie wysokości przez okres kolejnych 12 miesięcy zatrudnienia -
21. Jednorazowe środki na utworzenie stanowiska pracy - NIE
22. Środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia lub kosztów płacy - NIE

23. Czy PS korzystało z instrumentów z PFRON? TAK
Jeżeli TAK, z których?
24. Jednorazowe środki na utworzenie stanowiska pracy NIE
25. Środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia lub kosztów płacy Miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. 1 osoba, stopień lekki, bez schorzeń szczegółnych 
26. Dofinansowanie oprocentowania zaciągniętych kredytów NIE
27. Zwrot kosztów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych NIE
28. Obniżenie wpłat na PFRON w przypadku zakupu produkcji lub usług wytworzonych lub świadczonych przez PS zatrudniające co najmniej 10 pracowników NIE

29. Czy PS korzystało z instrumentów z EFS Plus? Nie
30. Jednorazowe środki na utworzenie stanowiska pracy NIE
31. Środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia lub kosztów płacy NIE

32. Czy PS korzystało z instrumentów finansowanych z innych źródeł? TAK

Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022 2025 dotacja w wysokości 189 700 zł na projekt "Rozwój Kostromy wraz z rozbudową informacji turystycznej ". umowa numer 78/DES/KPO/2023 z dnia 8 sierpnia 2023

Wsparci w ramach OWES Suwałki:
- pakiet marketingowy
- doradztwo i szkolenie księgowe


33. Jednorazowe środki na utworzenie stanowiska pracy NIE
34. Środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia lub kosztów płacy - NIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

35. Czy PS w 2023 r. brało udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub realizowało zamówienie publiczne? Nie
36. Liczba zamówień publicznych, o których mowa w art. 26 ustawy o ekonomii społecznej, które w 2023 r. zostały udzielone / były realizowane przez PS 0
37. Liczba zaświadczeń, o których mowa w art. 27 ustawy o ekonomii społecznej, wydanych przedsiębiorstwu społecznemu w 2023 r.0Opublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 26.12.2023
Podpisał: Karol Świerzbin
Dokument z dnia: 26.12.2023
Dokument oglądany razy: 38